İletişim
Teklif Al
Close
İletişim Bilgileri

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM A-3 Blok Çarşı 1. Kat No:10 Ofis No:479 Bakırköy/İST

0850 307 7587

hey@diperweb.com

KVKK Aydınlatma Metni

Diperweb Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Diperweb tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Diperweb olarak, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

•Web sitesi tasarımı, Google Ads yönetimi, Meta Ads yönetimi, sosyal medya yönetimi ve reklam video çekimi hizmetlerinin sunulması

•Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve sizlere daha iyi bir hizmet sunmak

•Müşteri memnuniyeti anketleri, analizler ve pazar araştırmaları yapmak

•Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek

•Sözleşme süreçlerinin ve hukuki işlemlerin yürütülmesi

3. İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemi

İşleyeceğimiz kişisel verileriniz; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ödeme bilgileri, hizmet kullanımı ile ilgili bilgiler ve pazarlama verileridir. Bu veriler, doğrudan sizlerden, web sitemiz üzerinden veya diğer iletişim kanallarıyla toplanmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine ve gerekli durumlarda yurt dışındaki iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Bu sürelerin sonunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

•Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme

•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

•KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

•Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi taleplerinizin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

7. İletişim

KVKK kapsamında haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi iletmek için bizimle aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçebilirsiniz:

Yiğitcan Ertan – Diperweb

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM A-3 Blok Çarşı 1. Kat No:10 Ofis No: 479 Bakırköy/İST

hey@diperweb.com

0850 307 7587